NHG Praktijkaccreditering®


Wilt u weten hoe het staat met de kwaliteit van uw huisartsenpraktijk?
Wilt u de kwaliteit van uw huisartsenpraktijk borgen?
Dan is accreditering wellicht iets voor u.

Accreditering brengt in kaart wat verbeterpunten zijn, hoe die zijn te verwezenlijken en hoe de kwaliteit van uw huisartsenpraktijk blijvend is te borgen.

Accreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de NHG-Praktijkaccreditering®, blijkt hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk te zijn. Dit komt omdat de beroepsgroep de accreditering samen met een breed college van deskundigen heeft ontwikkeld met veel aandacht voor de ervaringen van patiënten. NHG-Praktijkaccreditering® is vanuit de patiënt gedacht en samengesteld. Het is een nulmeting, waarbij aard en kwaliteit van de verleende zorg transparant wordt. NHG-Praktijkaccreditering® en het NHG-keurmerk zorgen ervoor dat uw huisartsenpraktijk doelbewust investeert in zorg. Inmiddels werkt ruim 55% van alle huisartsen in een praktijk met NHG-Praktijkaccreditering®.

NHG_Keur_R300p_2

Aan NHG-Praktijkaccreditering® zijn kosten en (veel) tijd verbonden. Vooral bij achterstallig onderhoud is de tijdsinvestering fors, bijvoorbeeld als de registratie van patiënten met chronische aandoeningen niet op orde is. Het duurt hoe dan ook ongeveer een jaar voordat een huisartsenpraktijk in aanmerking kan komen voor het NHG-keurmerk. De te accrediteren huisartsenpraktijk verzamelt in dat jaar gegevens, stelt verbeteringsplannen op en voert die daadwerkelijk uit. Belangrijk is te beseffen dat de NHG-praktijkaccreditering® iets is van het hele praktijkteam. Iedereen moet zich verbinden aan de nodige verbeterplannen die voortkomen uit de praktijkdiagnose.

 

Medidus is een enthousiaste pleitbezorger van systematische kwaliteitsverbetering en transparantie van de huisartsenpraktijk.

 

Voor huisartsenpraktijken die in aanmerking willen komen voor NHG-Praktijkaccreditering®, maar daarvoor de tijd ontberen of ontlast wensen te worden, biedt Medidus begeleiding bij het gehele accrediteringstraject tot aan de NHG-Praktijkaccreditering® en toekenning van het NHG-keurmerk.

 

Medidus begeleidt de NHG-Praktijkaccreditering® met een NHG-erkende praktijkconsulent. De rol van de praktijkconsulent is ondersteunend, motiverend en stimulerend. De praktijkconsulent:

 • informeert de huisartsenpraktijk over het accrediteringsproces en maakt de huisartsenpraktijk wegwijs;
 • ondersteunt de zelfevaluatie;
 • ondersteunt de risicoanalyse;
 • bewaakt de voortgang;
 • ondersteunt de huisartsenpraktijk bij motivatie, missie, visie, doelen;
 • helpt de huisartsenpraktijk met keuzen, die aansluiten op de behoeften en wensen van de praktijk;
 • ondersteunt en coacht bij systematische verbeteringen;
 • ondersteunt bij de borging van het kwaliteitssysteem;
 • is in staat voorbeeldmateriaal NHG/NPA te vinden en aan te passen;
 • weet de weg in NPAweb en POL+;
 • geeft uitleg over de achtergrond van eisen en hoe eraan is te voldoen;
 • is neutraal en onafhankelijk;
 • kijkt kritisch van ‘buiten’ naar ‘binnen’;
 • is constructief en opbouwend.

Recente begeleiding huisartsenpraktijken:

 • Huisartsenpraktijk Hermsen, Delft (geaccrediteerd)
 • Huisartsenpraktijk Bernisse, Heenvliet en Zwartewaal
 • Huisartsenpraktijk Codrington, Heenvliet

Wij zijn Medidus


Medidus is gespecialiseerd in de begeleiding van huisartsenpraktijken. Dit varieert van nascholing op diverse communicatieve gebieden, zoals de omgang met moeilijke patiënten, vergadertechnieken, functionering & beoordeling, teamanalyse, teamverbetering, NHG-Praktijkaccreditering® tot aan de bouw en het onderhoud van praktijkwebsites.Praktijkwebsite

Steeds meer huisartsen zijn ervan doordrongen hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn op het internet voor patiënten en verwijzers. Immers, een praktijkwebsite functioneert als het online visitekaartje van uw huisartsenpraktijk. Het geeft (potentiële) patiënten de mogelijkheid op een laagdrempelige manier een eerste indruk van uw praktijk te krijgen. Voor bestaande patiënten geeft de praktijkwebsite informatie over bijvoorbeeld de praktijk, vervanging tijdens vakantieperiodes, gezondheidsinformatie en reizigersvaccinatie.

Behalve handig voor de patiënten, bespaart het u en uw doktersassistentes en/of praktijkondersteuners tijd. Bovendien geeft een eigen praktijkwebsite de mogelijkheid om actuele informatie te bieden aan uw patiënten. Een praktijkwebsite zorgt er ook nog eens voor dat de praktijk dag en nacht bereikbaar en toegankelijk is: bezoekers krijgen immers op een interactieve manier de informatie die ze zoeken zonder aanwezigheid van de huisarts, doktersassistentes en/of praktijkondersteuners.Medidus profileert uw huisartsenpraktijk online, onderscheidend en toekomstgericht door uw praktijkwebsite op maat te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en te actualiseren. We stemmen uw praktijkwebsite speciaal af op de behoeften en wensen van uw praktijk. Geen praktijk is hetzelfde dus standaardoplossingen zijn uit den boze. Maatwerk is dus echt maatwerk. Samen met u bepalen onze vormgever uw logo en huisstijl, onze webbouwer de eisen waaraan de praktijkwebsite moet voldoen en onze tekstschrijver de gewenste tone of voice. Naar wens maakt onze fotograaf foto’s van uw team en uw praktijk en vertaalt onze beëdigd vertaalster de tekst naar het Engels.Een voorbeeld van een praktijkwebsite die Medidus heeft gebouwd en onderhoudt, is die van Huisartsenpraktijk Hermsen te Delft.

 

We maken uw praktijkwebsite toekomstbestendig door digitale toepassingen in de zorg -eHealth- te integreren. Informatie- en communicatietechnologie kan zo de gezondheidszorg ondersteunen en verbeteren. Patiënten en artsen kunnen bijvoorbeeld via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Of het is mogelijk dat patiënten online bloedstollingswaarden doorgeven of videocontact hebben met de thuiszorg. Het is ook denkbaar dat artsen onderling een teleconsultatie hebben of patiënten met chronische aandoeningen telemonitoren. eHealth kan bijdragen aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leiden tot meer zelfregie van patiënten.


is_onderdeel_van

Kwaliteit


Keurmerken en kwaliteitssystemen in de zorg hebben als doel een meer effectieve praktijkvoering met betere zorg voor tevreden patiënten te bereiken en te borgen. De NHG-Praktijkaccreditering® heeft de beroepsgroep samen met een breed college van deskundigen zelf ontwikkeld met veel aandacht voor de ervaringen van patiënten. Het college van deskundigen bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)), patiënten (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland (ZN)) met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het NHG-keurmerk heeft daarmee een breed maatschappelijk draagvlak.


"BENT U ZICHTBAAR GENOEG?"

Communicatiestrategie voor de zorg

NPA


NHG Praktijk Accreditering bv (NPA) is in opdracht van het NHG verantwoordelijk voor de uitvoering van NHG-Praktijkaccreditering®. NPA is een onafhankelijke non-profitorganisatie waarvan de aandelen in handen zijn van het NHG. NPA heeft als doel de kwaliteit van de eerstelijnszorg en in het bijzonder van de huisartsgeneeskunde transparant te maken, te verbeteren en te borgen. De kosten voor de NHG-Praktijkaccreditering® bedragen op dit moment € 1.783,- voor een praktijk met 2.350 patiënten. De NPA brengt vervolgens voor ieder controlejaar € 1.483,- in rekening. De meeste zorgverzekeraars geven echter een vergoeding, meestal in de vorm van een opslag op het inschrijftarief per patiënt of ze vergoeden een deel van de kosten. De Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) stelt structureel een extra vergoeding beschikbaar aan huisartsopleiders voor de kosten en inspanningen die samenhangen met NHG-Praktijkaccreditering®. Via het NHG zijn nascholingspunten aan te vragen voor deelname aan NHG-Praktijkaccreditering®.


Tijd


Naast geld is er (veel) tijd gemoeid met de NHG-Praktijkaccreditering®: de accreditering verloopt in fasen. Het eerste jaar van begin tot toekenning van het NHG-keurmerk is het meest intensief. De te accrediteren huisartsenpraktijk verzamelt daarin gegevens, stelt verbeteringsplannen op en voert ze uit. Daarna hoort kwaliteitszorg tot de gewone praktijkvoering. Iedere huisarts heeft daarbij een sterke eigen inbreng door zelf prioriteiten te stellen, keuzes te maken en accenten te leggen. Een belangrijke mijlpaal in de NHG-Praktijkaccreditering® ® is het moment waarop de praktijk het certificaat krijgt en het NHG-keurmerk mag voeren. Daarna is het zaak aan de minimumeisen te blijven voldoen en samen met het team doorlopend te werken aan kwaliteit. De weg naar NHG-Praktijkaccreditering® verloopt als volgt:

 • Allereerst is het zaak een aanmeldingsformulier in te vullen en aan NPA te sturen. NPA stuurt daarna een overeenkomst en een machtiging om de kosten automatisch af te schrijven. Zijn de documenten ondertekend en aan NPA teruggestuurd, dan begint het accrediteringstraject.
 • Via zelfevaluatie wordt in kaart gebracht hoe de praktijk ervoor staat. Daarvoor dienen standaard vragenlijsten in een beveiligde internetapplicatie Praktijkaccreditering Online Plus (POL+) van NPA. NPA vergelijkt de gegevens met die van huisartsenpraktijken die al deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering®. Dat levert spiegelinformatie op. Direct is te zien welke verbeterpunten er zijn om te kunnen voldoen aan de normen voor de accreditering.
 • Vervolgens bezoekt een auditor de praktijk voor een pre-audit. De auditor bespreekt de praktijkgegevens, de spiegelinformatie en de vergelijking met andere deelnemers. Inzichtelijk wordt in hoeverre de praktijk al kan voldoen aan de accrediteringseisen.
 • De gegevens staan op een rijtje. De praktijk heeft al verbeteringen doorgevoerd om aan de eisen te voldoen. Uiterlijk een jaar na het begin van het accrediteringstraject bezoekt de hoofdauditor de praktijk. Hij of zij bekijkt de stand van zaken in de praktijk en spreekt uitgebreid met de huisarts, de collega’s en medewerkers. Na afloop van deze audit krijgt de praktijk meteen duidelijk wat de hoofdauditor aan NPA adviseert. Dit advies is essentieel voor de beslissing van NPA om het keurmerk aan de praktijk toe te kennen.
 • Het advies van de hoofdauditor gaat naar de Commissie van Toetsing bij NPA. Deze commissie beslist over toekenning van het certificaat en het bijbehorende keurmerk van NHG-Praktijkaccreditering®. Krijgt de praktijk het certificaat en het keurmerk, dan zijn die in principe vijf jaar geldig.
 • Heeft de praktijk het keurmerk, dan is kwaliteitszorg een vast onderdeel van de praktijkvoering. De kwaliteitszorg is vastgelegd in een beleidsplan met rapportage daarvan in een jaarverslag. Ieder jaar bezoekt de hoofauditor de praktijk om te controleren in hoeverre de praktijk aan de eisen voldoet.
 • Blijkt in het vijfde jaar bij de controleaudit dat dit nog steeds het geval is, dan wordt de NHG-Praktijkaccreditering® met vijf jaar verlengd.

Kosten Begeleiding


Als een huisartsenpraktijk gebruik wil maken van de begeleiding van Medidus bij het gehele traject tot aan de toekenning van het NHG-keurmerk, dan is de begrote inzet 60 uur (ongeveer anderhalf uur per week gedurende tien tot twaalf maanden). Werkzaamheden betreffen onder meer:

 • de samenstelling, redactie en eindredactie van een beleidsplan en een jaarverslag:
 • de regie, redactie en eindredactie van reglementen en protocollen (ongeveer vijftig);
 • inventarisatie van artsenkamer(s) en behandelkamer(s) en inhoud visitetas(sen);
 • samenstelling van een alfabetische lijst van protocollen;
 • samenstelling, redactie en eindredactie van inschrijf- en uitschrijfformulieren patiënten;
 • samenstelling, redactie en eindredactie omgangsregeling moeilijke patiënten, privacyreglement en dergelijke.

Naast de genoemde werkzaamheden bestaat de begeleiding van Medidus uit ondersteuning via een intakegesprek, informatieverstrekking, begeleiding bij de presentatie van de feedbackrapportage (NPA), advisering en ondersteuning bij diverse verbeterplannen.


AANBIEDING


De investering voor begeleiding van de NHG-Praktijkaccreditering® door een NHG-erkende praktijkconsulent van Medidus bedraagt € 4.800,-. Deze prijs is exclusief 21% BTW en vergoeding reiskosten à € 0,34 per kilometer en exclusief de kosten die NPA in rekening brengt (op dit moment € 1.783,- voor een praktijk met 2.350 patiënten plus voor ieder controlejaar € 1.483,-. Medidus heeft als aanbieding een speciale introductieprijs van € 3.000,- voor de genoemde werkzaamheden inclusief ondersteuning via een intakegesprek, informatieverstrekking, begeleiding bij de presentatie van de feedbackrapportage (NPA), advisering en ondersteuning bij diverse verbeterplannen. Deze prijs is exclusief 21% BTW en vergoeding reiskosten à € 0,19 per kilometer en exclusief de kosten die NPA in rekening brengt (€ 1.783,- voor een praktijk met 2.350 patiënten plus voor ieder controlejaar € 1.483,-).

Is een huisartsenpraktijk eenmaal geaccrediteerd en heeft die het NHG-keurmerk, dan is het uiteraard mogelijk dat Medidus desgewenst bijvoorbeeld tweemaal per controlejaar feedback geeft op evaluaties.


Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht


Contact Info

is_onderdeel_van